Návštěvní řád

Návštěvní řád hudebního festivalu

 

Vážení účastníci hudebního festivalu MichalFest, abyste si mohli užít festival v co největší pohodě a bezpečí, dodržujte prosím pokyny pořadatele a níže uvedené podmínky účasti na festivalu. Cílem všech opatření je bezproblémový a bezpečný průběh festivalu.

Zakoupením vstupenky je uzavřena mezi organizátorem festivalu: statutárním městem Ostrava, městským obvodem Michálkovice, a účastníkem festivalu smlouva o účasti na festivalu MichalFest.

Každý účastník obdrží identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu festivalu a nahrazuje vstupenku. Za ztracenou, nepoužitou nebo zničenou vstupenku nebo identifikační náramek se náhrada neposkytuje.

Účastník se touto smlouvou (zakoupením vstupenky nebo obdržením identifikačního náramku) zavazuje obeznámit s Návštěvním řádem hudebního festivalu MichalFest a dodržovat jeho podmínky. V případě porušení podmínek bude návštěvníkovi odebrán pásek a bude vyveden z areálu.

Na hudebním festivale MichalFest je účastníkům zakázáno:

Vnášet do prostoru areálu festivalu:

 • Zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sečné, úderné, či bodné zbraně.
 • Spreje, leptavé, hořlavé, barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňujícími zdraví.
 • Skleněné láhve, PET láhve o objemu větším než 0,5 litru na osobu, poháry, džbány, plechovky, konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu.
 • Ohňostroje, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení.
 • Alkoholické nápoje a drogy jakéhokoliv druhu.
 • Kufry, velké tašky a velké batohy, deštníky.
 • Fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely pořizování zvukových a obrazových záznamů profesionální a poloprofesionální technikou v průběhu festivalu. Fotografovat profesionálními fotoaparáty je povoleno pouze předem akreditovaným fotografům. Účastníci si mohou vnést pouze neprofesionální automatické fotoaparáty.
 • Vlastní jídlo; vyjma ovoce, zeleniny, čokoládových tyčinek v počtu 1 kus na osobu.

K dalším zakázaným činnostem patří:

 • Vynášet z prostorů festivalu nápoje zakoupené uvnitř areálu.
 • Lézt či přelézat na stavby a zařízení v prostoru akce, zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, schodiště a jiné konstrukce. Důl Michal Ostrava je prohlášen za Národní kulturní památku.
 • Užívat toxické, omamné, návykové a psychotropní látky.
 • Vstupovat se psy a jinými zvířaty s výjimkou vodicích psů osob se zrakovým postižením.
 • Vstupovat do prostorů, které nejsou účastníkům povoleny (např. prostory zázemí festivalu).
 • Jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice.
 • Vhazovat cizí předměty či tekutiny na produkční plochu nebo na účastníky festivalu.
 • Vjíždět do areálu festivalu v autech, na motocyklech, kolech, kolečkových bruslích, skatech, koloběžkách, zvířatech atp.
 • Šířit poplašnou zprávu a vyvolávat paniku.
 • Ničit zařízení areálu festivalu.
 • Popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty v areálu festivalu.
 • Provádět tělesnou potřebu jinde, než na místech k tomu určených – mobilní WC.
 • Bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující marketingovou značku hudebního festivalu MichalFest.
 • Rozdávat či umisťovat v areálu jakékoliv reklamní a propagační materiály, či provozovat jiné marketingové aktivity bez povolení organizátora.

Na hudebním festivale MichalFest jsou účastníci povinni:

 • Dodržovat Návštěvní řád hudebního festivalu MichalFest, řídit se pokyny organizátora festivalu nebo jím pověřených osob, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a dodržovat právní předpisy ČR.
 • Nosit identifikační náramek pevně nasazený a nepoškozený na zápěstí po celou dobu pobytu v areálu festivalu a na požádání organizátora festivalu nebo pořadatelské služby identifikační náramek předložit ke kontrole. V případě, že účastník při kontrole nebude vlastníkem identifikačního náramku, bude si muset identifikační náramek zakoupit nebo neprodleně opustit areál festivalu. Po sundání identifikačního náramku ze zápěstí pozbývá identifikační náramek platnosti.
 • Identifikační náramek je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno.
 • Při vstupu do areálu festivalu musí každý účastník projít bezpečnostní prohlídkou, která je prováděna pořadatelskou službou. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a jednotlivé vnášené předměty. Při odmítnutí bezpečnostní prohlídky nebude účastník vpuštěn do areálu festivalu.
 • Každý účastník se musí chovat tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, stejně tak jako zařízení v areálu festivalu, a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby.
 • Uhradit škody, které byly způsobeny na zařízení areálu festivalu nebo na majetku ostatních účastníků.
 • Udržovat čistotu a pořádek, vyvarovat se jakémukoliv konání, které ohrožuje zdraví, nebo majetek účastníků a účinkujících.
 • Ohlásit organizátorovi zjištěnou závadu, která může způsobit poškození zdraví osob nebo majetku.
 • Při úrazu či jiné mimořádné události v areálu festivalu uvědomit ihned organizátora festivalu prostřednictvím pověřené osoby.
 • Pohybovat se ve vlastním zájmu v prostorách areálu festivalu opatrně a vyvarovat se úrazu. Pohybovat se pouze v prostorách pro účastníky festivalu určených. Jakékoliv narušení nebo nerespektování vymezených prostor je považováno za hrubé porušení Návštěvního řádu hudebního festivalu MichalFest a takto neukázněný účastník bude okamžitě z areálu festivalu vykázán bez nároku na vrácení vstupného.
 • Odkládat odpadky výhradně do nádob k tomuto určených, neuposlechnutí bude považováno za hrubé porušení Návštěvního řádu hudebního festivalu MichalFest.

Účastník hudebního festivalu MichalFest:

 • Může do areálu festivalu vstupovat pouze se souhlasem organizátora festivalu.
 • Se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost.
 • Bere na vědomí, že bez identifikačního náramku nebo při porušení jiných podmínek účasti na festivalu ztrácí právo na vstup do areálu festivalu. Při podezření ze spáchání trestného činu podle platných právních předpisů ČR bude předán Policii ČR.
 • Odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí na zařízení areálu festivalu nebo na majetku ostatních účastníků. Náhrada škody bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.
 • Souhlasí s pořizováním fotografií, audio a video záznamů jeho osoby pro umělecké, zpravodajské, reklamní a propagační účely, a to bez nároku na odměnu.
 • Účastník, který si bude maskovat obličej kuklou, čepicí apod. z důvodu znemožnění jeho identifikace, bude okamžitě vyveden pořadatelskou službou z areálu festivalu, bez nároku na vrácení vstupného.
 • Za nezletilé účastníky festivalu odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými účastníky dohled.

Organizátor hudebního festivalu MichalFest je oprávněn:

 • Vyvést účastníka festivalu za asistence pořadatelské služby z areálu festivalu, a to při porušení Návštěvního řádu hudebního festivalu MichalFest, nebo jestliže shledá chování účastníka nepřístojným.
 • Provádět prostřednictvím pořadatelské služby kontrolu osob a jejich zavazadel při vstupu do areálu festivalu.
 • Dávat pokyny účastníkům festivalu za účelem: zachování bezpečného průběhu konání festivalu, ochraně zdraví účastníků a ochraně majetku.
 • Měnit program festivalu v případě neočekávaných událostí včetně předčasného ukončení celého festivalu.
 • Organizátor festivalu neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů organizátorem a v přímé souvislosti s tímto porušením.
 • Kromě organizátora festivalu je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním Návštěvního řádu hudebního festivalu MichalFest také pořadatelská služba.
 • Návštěvní řád hudebního festivalu MichalFest je vyvěšen u vstupního vchodu.
 • Pro poskytování první pomoci při úrazech a nevolnostech je v areálu festivalu umístěno viditelné místo první pomoci.

 

Přiložené soubory

Název souboruTypVelikost
navstevni-rad-hudebniho-festivalu-michal.pdf dokument PDF463.41 kB